empty label

הרב אליקים לבנון

מלאכת מלבן - האם מותר להרטיב בגד בשבת?

הרב אליקים לבנון

הרב פותח בדיני גרמא כיבוי שרפות בשבת מהגמ' שבת דף קכ', אחד הדוגמאות שהגמ' מביאה זה הרטבת צד שני של בגד שעולה באש ונשאלת השאלה האם מותר להשרות בגדים במים בשבת? האם יש הבדל בין בגד נקי למלוכלך? האם יש חילוק בין הרבה מים לקצת מים? האם יש עדיפות לנוזל שהוא לא מים? האם מותר לנגב כלים בשבת? מקור: שולחן ערוך אורח חיים סימן ש"ב.

מומלצים