empty label

הרב אליקים לבנון

מנהגי ראש השנה

הרב אליקים לבנון

אומרים שם ה' ביהי רצון? מתי עושים את הסדר? מברכים על הסימנים? מה סדר הברכות? מותר לישון בראש השנה? מקור- טור שולחן ערוך סימן תקפ"ג.

מומלצים