empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות קדיש

הרב אליקים לבנון

מהם סוגי הקדיש? על איזה נהגו לבקש רשות מההורים? מהם ה'קדיש'ים הבסיסיים? אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח? מקור- טור שולחן ערוך סימן נ"ה.

מומלצים