empty label

הרב אליקים לבנון

האם אנחנו בגאולה או בחורבן? ומהם מנהגי האבלות הנוהגים בימינו?

הרב אליקים לבנון

בתחילת השיעור הרב עונה על שאלה שבה נשאל האם ובמה המצב שלנו היום יותר טוב מאשר בגלות ובחורבן. הרב מבהיר ומחדד לכולנו עד כמה המצב שלנו טוב עשרות מונים ממה שהוא היה לפני לא הרבה שנים. בהמשך השיעור הרב עושה סקירה על מנהגי האבלות שנהגו לאורך השנים ומפרט על איזה מהם אנחנו מקפידים גם היום ובאיזה אופן.

מומלצים