empty label

הרב צבי גולדפישר

"מיגו" כראיה או טענה? חקירת ה"קובץ שיעורים" - שיעור כללי

הרב צבי גולדפישר

מה מיוחד בחקירה זו של ר' אלחנן וסרמן הי"ד? ומה השפעתה? האם דין זה הוא מהתורה או שזו סברא פשוטה? לאיזה כח ראיה משווה ר' אלחנן את כוחו של המיגו, אם השורש שלו הוא נאמנות? ממה נובעת הנאמנות שבמיגו ע"פ ההסבר שהמיגו זה "כח טענה"? כמו כן, על דברי אילו ראשונים ואמוראים מחיל ר' אלחנן את חילוקו? האם כאשר נאמר בגמרא "מה לי לשקר?" זה בהכרח נאמנות?

מומלצים