מבית המדרש

שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא - הרב צבי גולדפישר
שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא - הרב צבי גולדפישר