empty label

הרב אליקים לבנון

רפואה על ידי נכרי ושאר דינים

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, סימן שכ"ח, סעיף ל"ז. גם אם נתיר את האיסור לומר לנכרי, איך נוכל להשתמש בתרופה שהוא הכין? מה דעת הרמ"א והב"ח? לפי זה, באילו מקרים שייכת הגזירה של שחיקת סממנים? בנוסף, האם מותר לומר לנכרי להדליק מזגן? ומה יהיה הדין לסוברים שחשמל זה דרבנן? לסיום, הרב מבאר את ההבדל בין אמריה לרמיזה ומה עלינו לעשות כאשר גוי עשה מלאכה שלכתחילה היה אסור לנו להשתמש בו לצרכה.

מומלצים