empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת קדושים - כח המעשה

הרב מרדכי וולנוב

המעשה הוא מעיקרי התורה. מחשבות ורעיונות שנשארות בגדר מחשבה אין להם כל משמעות. המהלך צריך להיות מהלך אחד של מחשבה וביטוי מעשי. אנו נמצאים בעולם של עשייה – "אשר ברא אלוקים לעשות" וללא ביטוי מעשי אין כל משמעות לכל הרעיונות והמחשבות. מעלת המעשה הוא דוקא באופן של הרגל. ההרגל מביא לקליטה בנפש וללא הרגל אי אפשר להתקדם. לאחר בניית המסגרת של ההרגל עלינו לדאוג שלא להשאר במדרגת ה"מלומדה" אלא ליצור התחדשות יום יומית, התחדשות פנימית שגבולות הגיזרה שלה הם ההרגלים.

מומלצים