empty label

הרב אליקים לבנון

מותר לחלשים לשמוע מגילה מוקדם?

הרב אליקים לבנון

ממתי אדם שלא יכול ללכת לבית הכנסת יכול לשמוע מגילה? מותר אכול לפני קריאת מגילה? מה יעשה אדם חלש? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצ"ב.

מומלצים