empty label

הרב אליקים לבנון

דין קריאת מגילה לנשים

הרב אליקים לבנון

ממתי אפשר לקרוא מגילה אם לא יוכל לקרוא בפורים? הוא יכול לברך? מה הנשים מברכות אם הם צריכות לקרוא? אדם שקורא לנשים צריך גם לשמוע במניין? מה הוא מברך בקריאה לנשים? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תרפ"ח-תרפ"ט.

מומלצים