empty label

הרב אליקים לבנון

למה חוגגים פורים בט"ו?

הרב אליקים לבנון

באיזה תאריכים אפשר לקרוא מגילה? למה לא נפסק להלכה? למה מוקפים זה מימות יהושע? למה חוגגים ביום המנוחה ולא ביום המלחמה? למה לא אומרים הלל? בשביל שערים הסמוכות לערים מוקפות יקראו בט"ו צריך שיהיו נראות, סמוכות, או גם וגם? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ח.

מומלצים