empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות פורים קטן

הרב אליקים לבנון

מותר להספיד ולהתענות בפורים קטן? יש הבדל אם כבר קראו מגילה או לא? משתנה לפי התאריך שעיברו בו את אדר? צריך להרבות באכילה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצ"ז.

מומלצים