empty label

הרב אליקים לבנון

האופן המותר לשימוש במכונת גילוח ותספורת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, יו"ד, קפ"א. מה האיסור הכתוב בתורה? מדוע הותרה הפעולה ע"י מלקט ורהיטני? באיזה אופן השימוש במוכנת גילוח ותספורת דומה לפעולת המספריים (ומותר) ואיזה אופן לא? בנוסף, היכן עובר הגבול מאחורי האוזן שבו מותר להוריד לגמרי? ומה המורכבות שיש לשים לב אליה בגוזמבות?

מומלצים