empty label

הרב אליקים לבנון

סיכום הלכות אוהל

הרב אליקים לבנון

מקור - משנ"ב שט"ו. שיעור סיכום בהלכות אוהל. מהם ארבעת הכללים המתירים תוספת על אוהל עראי? מה הסיבה להתיר כיסוי על ארובה של בית? בהמשך השיעור הרב עוסק בדינים שהמשנ"ב מביא ויש בהם קושי מסוים משום שלכאו' אינם מתאימים לכללים.

מומלצים