empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת וישלח - בניין הנבואה בישראל

הרב אליעזר קשתיאל

מדוע התורה מתייחסת כ"כ באריכות לתולדות עשיו? מדוע יעקב אינו רוצה ללכת יחד עם עשיו אע"פ שעשיו נותן לו את הבכורה? מהי הסכנה במלכות וכיצד מגבילים אותה?

מומלצים