empty label

הרב צבי גולדפישר

סליחות

הרב צבי גולדפישר

מנהגי אמירת הסליחות, זמן התחלת אמירת הסליחות והרעיון העומד מאחורי כל מנהג. שורש המנהג ומקורו הוא בתעניות ציבור על הגשמים. מקורם של פיוטים רבים הנאמרים בסליחות מובאים בטור בהלכות תענית ציבור. זמני הסליחות מכוונים כנד עת רצון מלפני ה'. פסגת הסליחות הן י"ג מידות של רחמים, סדר הסליחות הוא כסדר התפילה.

מומלצים