empty label

הרב אליקים לבנון

פתיחת בקבוקים וקופסאות שימורים בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור - שו"ע, שי"ד, א'. הרב חוזר על עקרונות היסוד של ההיתר לפתוח קופסאות שימורים בשבת ומתוך זה מדבר על פתיחת בקבוקים מפלסטיק ומתכת. למה האלטרנטיבה של ניקוב חור בפקק הבקבוק בעייתית הרבה יותר מפתיחת הפקק עצמו? בהמשך השיעור - הסבר דברי הרמ"א ב"סכין תקוע" - היחס בין האיסור דרבנן כאן לפסיק רישא כשאינו מתכוון.

מומלצים