empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וירא - "יראה ואהבה"

הרב מרדכי וולנוב

עיקר נסיון העקדה לא היה בעצם הפעולה של "והעלהו שם לעולה" אלא "בסתירה" הברורה שנולדה מדבר הקב"ה. בהסתכלות פנימית יותר ראינו שגם עצם "הסתירה" לא היתה עיקר הנסיון, אלא הבחירה שעמדה בפני אברהם אבינו, האם לבחור במידת האהבה ולומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך", כדי למנוע חילול ה' גדול, או לבחור במידת היראה ולהכנע בפני ציווי הבורא גם כשאנו לא מבינים וגם כשנראה לנו שהכל הולך להתמוטט ושם שמים עומד להתחלל. אברהם אבינו בוחר במידת היראה לא מפני שהוא אינו אוהב, אלא מפני שאהבתו נבנתה על גבי יראתו. אהבה גדולה ללא בסיס של יראה יכולה להביא לאסון גדול כפי שארע ל250 איש שהתחברו לקרח. לעומת זאת אהבה שמבוססת על יראה שומרת על האדם להשאר תמיד בתוך הגבולות גזרה שקבע לנו הבורא. כיהודים, כהורים וכמחנכים עלינו לשמור ולחזקת את קומת היראה ועל גבה לבנות ולחזק את מידת האהבה!

מומלצים