empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת לך לך - "ספר הישר זה ספר אברהם יצחק ויעקב"

הרב מרדכי וולנוב

פתחנו בכך שאברהם היה מרכבה לשכינה. תהינו איך אנו נוכל להיות מרכבה, הרי אברהם היה ענק שבענקים. בא השם משמואל ואומר תדע לך שגם אברהם התחיל ממקום נמוך. מתוך הבנה זו מובנת הדרישה של חז"ל "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב!!

מומלצים