empty label

הרב אליעזר קשתיאל

השפעות התורה על לומדיה

הרב אליעזר קשתיאל

התורה היא יחידה ואין בלתה, אין חיים אחרים מבלעדי חיי תורה, מתן תורה הוא אירוע ששולל חיים אחרים שאינם תורה. התורה היא מעל האפשרות וגם הלומג אותה מתעלה מעל המציאות ונאחז בעליונים, ולכן הלומד תורה הוא נצחי, עליון. לימוד התורה מחזיר את האדם לעולם ללא בחירה, שבו אנו חיים חיי אלוקות בטבעיות, מבלי להתמודד.

מומלצים