empty label

הרב דני לביא

מה היחס הנכון בין תורה לעבודה?

הרב דני לביא

העבודה היא הכרח או ערך? "הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידם, כרשב"י ולא עלתה בידם", "יעמדו זרים וירעו צאנכם", "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי". המחלוקת בין ר' ישמעאל לרשב"י בעניין מקומה של המלאכה בחיי האדם, והפרשנות של המהרש"א ונפש החיים לסוגיה.

מומלצים