empty label

הרב צבי גולדפישר

סדר תפילת העמידה

הרב צבי גולדפישר

'שכחום וחזרו וסדרום' מהיכן הגיע סדר הברכות של תפילת שמונה עשרה? מתי נתקנה התקנה? והמשמעות הרוחנית של הסדר בפנייה לקב"ה.

מומלצים