empty label

הרב צבי גולדפישר

כוונה בתפילה חלק ב'

הרב צבי גולדפישר

מה הם הכוונות הבסיסיות אותם צריך לכוון בתפילה? מה מעכב את התפילה? איפה ומתי עלי לכוון? עיון בדברי הראשנים ואחרונים בסוגיא זו

מומלצים