empty label

הרב אליעזר קשתיאל

תכונת האינסופיות בעם ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

בעם ישראל יש את תכונת החירות, חירות רוחנית ומחשבתית וחרות מהחומר. מושג היצר הרע בפרק הזה באה לידי ביטוי בכך שהוא יוצר קבעון, הגדרתיות וחוסר חירות וחופש ואנחנו צריכים להילחם בזה. תפארת ישראל - המשך פרק ל"ז.

מומלצים