empty label

הרב אליקים לבנון

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ

הרב אליקים לבנון

הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה מלמד אותנו שלימוד תורה חייב לבוא עם עבודה משולבת לחיי המעשה, כהמשך לדברי רבותינו: "הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם וכר' ישמעאל ועלתה בידם". הועבר ב"זום", שבט תשפ"א.

מומלצים