empty label

הרב אליקים לבנון

פירותיה של ארץ ישראל והצורך בחיים מעשיים בארץ ישראל

הרב אליקים לבנון

פירותיה של ארץ ישראל הם פירות קדושים, וקדושתם נובעת מקדושתה של ארץ ישראל. בארץ ישראל עלינו לעסוק גם בבניין גשמי של הארץ, וזו ממש עבודת ה'. הועבר ב"זום", לקראת ט"ו בשבט תשפ"א.

מומלצים