empty label

הרב צבי גולדפישר

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

הרב צבי גולדפישר

ביאור עניין אמירת שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ע"פ המדרש שבני ישראל אמרו מילים אלו לפני מיתתו של יעקב אבינו.

מומלצים