empty label

הרב נעם וידר

יחס שאול לדוד לעומת יחס שאר העם אליו

הרב נעם וידר

יחסו של שאול לדוד ממשיך להשתנות בגלל הצלחותיו של דוד, ולעומת זאת שאר העם, כולל יהונתן ומיכל- בניו של שאול, הולכים ואוהבים את דוד.

מומלצים