empty label

הרב נעם וידר

החזרה מהקרב

הרב נעם וידר

דוד חוזר מהקרב מנצח עם ראשו וחרבו של של גולית, ועושה איתם פעולות מכוונות. שאול לא מזהה את דוד וכן אבנר, מדוע? ומדוע נפש יהונתן נקשרת בנפש דוד? ממתי? זאת ועוד...

מומלצים