empty label

הרב אליהו שחור

הציווי "לך לך" שמהדהד תמיד בעולם

הרב אליהו שחור

מדוע נבחר דווקא אברהם? לשאלה זו נדרשו הרמב"ן והמהר"ל. השפת אמת מביא את דברי הזוה"ק, המלמדים על הציווי האלוקי התמידי 'לך לך', שרק אנשים ערים ובעלי הקשבה פנימית כאברהם זוכים לשמוע ולפעול לפיו. קטע מתוך שיעורו של הרב אליהו שחור בשפת אמת לפרשת השבוע.

מומלצים