empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת קרח- האמת והשלום אהבו

הרב איציק אמיתי

מחלוקת היא דבר מסוכן הלכך יש להתרחק ממנה כמו מאש, היא שימת "כתם" על נושאים שאינם קשורים לדעות השונות. מה פירוש דברי חז"ל "תלמידי חכמים מרבין שלום בעולם"?

מומלצים