empty label

הרב מרדכי וולנוב

בדיקת חמץ עד כמה?

הרב מרדכי וולנוב

השיטות המרכזיות מהמקורות ועד ההלכה למעשה, האם צריך לבדוק (ולנקות) חמץ גם פחות מכזית או רק מכזית. מתי אדם צריך לחזור לביתו כשיצא "לדבר הרשות"? מה דין פירורי חמץ המאוסים? והאם השנה, עקב המצב ,אפשר להקל בבדיקה יותר?

מומלצים