empty label

הרב אליקים לבנון

שמחת שידוכין

הרב אליקים לבנון

מה העיקר מה הטפל בחתונה?

שאלה

שלום הרב,
אנו עומדים ב"ה בפני שמחת אירוסין של בתנו הבכורה. אין לנו כל נסיון בכך ואנו נבוכים. מה עושים, כיצד, איזה אופי צריך לתת למעמד וכד'. נשמח לקבל הכוונה.

תשובה

בראשונה, מזל טוב! תשרה השמחה במעונכם תמיד.
ולשאלתכם: כוונתכם ודאי לא לאירוסין אלא ל"תנאים", או "שידוכין". זה המפגש הראשון, או המפגש העיקרי בין משפחות החתן והכלה, אשר בו החתן והכלה מכריזים על רצונם להקים בית, והמשפחות נותנות להם את התמיכה וההסכמה לכך. מטרת המפגש היא, לקיים את דברי חכמים, בגמרא ( קידושין יב,ב) ובשו"ע (אהע"ז כו,ד) האוסרים לקדש אשה בלא "שידוכין", כלומר, הכירות והסכמה לפני הקידושין. ואע"פ שבזמננו בחור ובחורה נפגשים לפני קבלת ההחלטה, ואין כל חשש שמישהוא יקדש בלא להכיר את כלתו, בכל זאת נהגו ישראל להכריז על ההחלטה ולציין את ההכרזה בשמחה.
אכן, שאלה טובה היא, מהו התוכן אותו ניצוק לאירוע כזה. בדרך כלל מתרכזים בנושאים צדדיים, שהם נחמדים וטובים, אך לא נכון לקחת את הטפל ולהופכו לעיקר.
למשל, נושא האוכל, ההגשה, הדאגה לכך שכל אחד יסעד את ליבו במנה יפה. זו דאגה נכונה, אבל היא צדדית. גם בסעודות המוגדרות כ"סעודת מצוה" אין הכרח להוציא הוצאות מרובות.
ק"ו בסעודה זו, שבעיקרה, אינה נחשבת כסעודת מצוה, בודאי לא נכון להפוך את המזון למרכזי. אלא שבהעדר תוכן אחר לשמחה, מתרכזת השמחה במה שנמצא לפנינו, מזון או תזמורת וכד'. אם כן, חוזרת השאלה מהו התוכן החיובי לשמחה זו. עיקר התוכן הוא, להודות לקב"ה. לא בכדי לימדונו חכמים (בראשית רבה סח,ד): שאלה מטרונא אחת את ר' יוסי בן חלפתא: מה עושה הקב"ה לאחר שברא עולמו בששה ימים, מאז ועד היום מה מעשיו? השיב לה: יושב הקב"ה ומזווג זיווגים. אין אחד שלא יראה את ידו של הקב"ה בהכרות שבינו לבין אשתו. צריך לראות הכל במבט מקיף, לא רק על המיוחדות שביצירת המפגש בין החתן והכלה, אלא לבדוק לאחור, כמה מעשים ותנועות, במשך שנים ואפילו דורות, צריך היה לרקום, כדי שבסופו של דבר, יתאפשר לחתן ולכלה להפגש.
אם כן, זהו תוכן חיובי המרומם את כל האירוע, יתרה מזו: אם מדברים בשבחים ובזמירות כלפי הקב"ה, הופכת הסעודה כולה להיות סעודת מצוה.
ערך נוסף שראוי למלא בו את מסיבת השידוכין, הוא, התויית דרך לחתן ולכלה, כיצד לנהוג איש ברעהו. חיים משותפים בין איש לאשתו חייבים להיות מלאים בתובנות נכונות, כמו כבוד הדדי, חלוקת תפקידים, עמידה בזמנים, קיום הבטחות וכד'. כל אלו הנם כללים לחיים. בעת מסיבת השידוכין, צריך לעורר את הרצון של בני הזוג, שיבינו, ש"זוהי רק ההתחלה", ואת עיקר המלאכה יש להשלים בפרק הזמן שבין השידוכין לנישואין, וכמובן גם אח"כ במהלך חיי הנישואין.
דברי תורה תמיד מעשירים ומשמחים, אך הם יבואו בנוסף לתכנים שפורטו: דברי הודיה לקב"ה, נקודות להדרכת החתן והכלה בבנין הבית, ודברי תורה. ובע"ה, יקימו בית נאמן בישראל!

מומלצים