empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הנצרות טוענת שהקב"ה חלש

הרב אליעזר קשתיאל

הנצרות מתוך זה שהיא יצאה מעם ישראל היא כופרת בקב"ה היא אומרת שהקב"ה מפר בריתות עם עם ישראל אז זה אומר שהקב"ה לא החלטי ואז זה אומר שהוא גשמי ואנשים קובעים על ההחלטות של הקב"ה ולא הוא קובע וזה נקרא עבודה זרה.

מומלצים