empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת משפטים - החלק החמישי של השולחן ערוך

הרב מרדכי וולנוב

הציווי לעשות פשרה אין משמעותו לוותר על ההלכה, אלא להפך, להרחיב את ההתבוננות ולהבין שעומק ההלכה מורכב מראייה רחבה ולא ראייה שטחית. מצוות עבד עברי היא דוגמא אחת למצווה שבאה לרומם את כל הצדדים. ככל שנרבה להעמיק וככל שנרחיב את נקודת המבט שלנו נהיה אנשים טובים וישרים יותר ובסיטואציות רבות נבחר להתנהג בלפנים משורת הדין.

מומלצים