empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בשלח- תלות לעומת תלותיות

הרב מרדכי וולנוב

אדם מפתח תלות בהרגלים, דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות וכו'. אדם מפתח תלות בבני אדם הקרובים אליו בתחומים שונים. יש תלותיות שלישית ויש תלות חיובית. חובתו של האדם לבדוק שהתלות לא מעכבת אותו אלא עוזרת לו להתפתח. אחת המטרות העיקריות בהליכת בנ"י ארבעים שנה במדבר הייתה להרגיל את נפש העם לכך שהתלות העיקרית של האדם היא רק בבורא עולם, זו התלות היחידה שהיא באמת צורך קיומי!

מומלצים