empty label

הרב יקי סביר

למה הרשעה תמיד מצליחה יותר, מעשים מקליפת הנוגה

הרב יקי סביר

למה הרשעה תמיד מצליחה יותר, מעשים מקליפת הנוגה- תניא בהערה בסוף פרק ו, פרק ז

מומלצים