empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת תולדות - תתן אמת ליעקב

הרב דוד אמיתי

אדם צריך ללכת בדרך הישר וכל הזמן להגיד את האמת. לפעמים מחוסר ברירה אנחנו נאלצים לשקר אבל גם במקרים כאלה אנחנו חייבים להקפיד שלא נהנה מהשקר.

מומלצים