empty label

הרב נעם וידר

אל הנער הזה התפללתי - הבאת שמואל למשכן

הרב נעם וידר

תפילת חנה לבן ונידרה לה' ולבסוף קיום הנדר והבאת שמואל למשכן בשמחה על מנת שישרת את ה'

מומלצים