empty label

הרב אליקים לבנון

מהלכות ספירת העומר, יום העצמאות ול"ג בעומר תשפ"ג

הרב אליקים לבנון

הלכות ספירת העומר, יום העצמאות ול"ג בעומר לשנת תשפ"ג, מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.


מהלכות ספירת העומר ויום העצמאות תשפ"ג


ספירת העומר

 • ימי ספירת העמר, במהותם הם ימי שמחה של הכנה ומעבר, מיציאת מצרים לקראת מתן תורתנו.

 • סמוך לחרבן בית שני, היתה תנועה גדולה להקמה מחודשת של בית המקדש, ולהשבת מלכות ישראל.
  בראש התנועה עמד ר' עקיבא, שהכריז על בר כוכבא כמלך, וגייס עשרים וארבע אלף תלמידים, אשר אמורים היו להרים את התורה בעם ישראל.


 • בר כוכבא נהרג, וכל עשרים וארבע אלף התלמידים מתו, בין פסח לשבועות.
  לכן נתקבלו בקהילות ישראל כמה מנהגי אבילות, לזכר החזון הגדול אשר קרס.


 • מנהגי האבילות, לחלוטין אינם דומים למנהגים שנתקבלו בימי בין המצרים, כאבילות על חרבן הבית.

  בספירה, כמה מנהגים עיקריים:

  1. אין נושאים נשים- לא מתחתנים. (סימן תצג', א')
  2. אין מתגלחים ומסתפרים. (סימן תצג', ב')
  3. הפוסקים הקדמונים (מגן אברהם) מוסיפים גם שלא לעשות ריקודים ומחולות. (סימן תצג', משנ"ב ס"ק ג')
  4. כל יתר הפעולות- האסורות בימי בין המצרים- מותרות בימי הספירה:
   • מותר לקנות רהיטים, רכב וכד'.
   • מותר לקנות בגדים ולחדש אותם.
   • מותר לברך ברכת שהחיינו.
   • מותר להתרחץ בים או בבריכה.
   • מותר לכבס ולגהץ.

 

 • שמיעת מוזיקה:
  1. מיום שחרב בית המקדש, גזרו חכמים "שלא לנגן בכלי שיר, ולא לשמוע קול נגינה". האיסור הוא כל השנה כולה. (סימן תקס', ג')
  2. למעשה, אנו סומכים על הפוסקים המגבילים את האיסור, וכותבים שרק "נגינה במשתה יין", או נגינה כזו הנהוגה בארמונות מלכים, הם האסורות. לכן, סתם נגינה הנהוגה כיום, ובודאי נגינה של דיסקים, קלטות וכד', מותרת. (סימן תקס', ג', ברמ"א)
  3. לפיכך, כל נגינה המותרת במהלך כל השנה, מותרת גם בימי הספירה.

 • יש מהפוסקים האחרונים הממליצים להמנע ממוסיקה של שמחה, כדוגמת מוסיקת ריקודים של חתונה.

יום העצמאות- יום רביעי, ה' אייר

 • ביום רביעי, ה' באייר, מותר ומצוה להתגלח (וגם להסתפר).
 • גם ביום שלישי ד' באייר, לקראת יום העצמאות, משעת פלג המנחה בשעה 18:00 מותר להסתפר (כשם שבעל ברית מותר לו להסתפר ולהתגלח לקראת הברית, כך לפחות, כאשר רואים אנו עין בעין את בריתו של הקב"ה עמנו, בהגיענו לבנין העם, התורה והארץ).

 • ביום שלישי בתפילת מנחה אין אומרים תחנון, וכן ביום העצמאות, בשחרית ובמנחה.

ל"ג בעומר- יום שלישי י"ח אייר

 • השנה חל ל"ג בעומר ביום שלישי, י"ח אייר.
 • מנהג אשכנזים להתגלח ביום שלישי בבוקר.
  אולם, בשעת הצורך, כגון, חתן המתחתן בליל ל"ג בעומר, אור ליום שלישי, אחרי צאת הכוכבים, מותר לו להסתפר ולהתגלח כבר ביום שני, מהצהריים.
  בני המשפחה הקרובים, יתגלחו ביום שני, מפלג המנחה (בערך 18:00).

 • מנהג ספרדים להתגלח רק ביום רביעי, ל"ד בעומר.


יהי רצון שנזכה לתחיית רוחו של ר' עקיבא,
השועלים אשר יצאו מבית קדש הקדשים ינוסו,
ואור חדש יאיר על ציון!

מומלצים