empty label

הרב מרדכי וולנוב

איהו קמבעית נפשיה (האדם מפחיד את עצמו)

הרב מרדכי וולנוב

פרשת משפטים עוסקת רבות ביישוב סכסוכים בין פוגע לנפגע. התבוננות בדברי הפוסקים מלמדת אותנו שחובת המזיק בתשלומים באה רק על נזק גופני אך לא על נזק נפשי. מדברי ראשונים ואחרונים אנו למדים שפגיעה נפשית אינה תלויה בפוגע אלא בפרשנות ובהתמודדות של הנפגע וכמו שפירש רש"י גבי אדם שהבהילו אותו וחלה מרוב בהלה שהמבהיל פטור מדיני אדם משום ש "וכי מיבעית (מפחד), מדעתיה דנפשיה קא מיבעית". ככל שאדם יתחזק באמונה, שכל מאורעות החיים העוברים עליו הם גזירת אלוקים ומעשיו גרמו לו, והפוגע רק שליח להוציא את הגזירה יוקל על האדם להתחזק בנפשו מתוך הידיעה שאלוקינו שבשמים הוא אב רחום וחנון הרוצה רק בטובתנו. קושי נפשי הוא תוצאה של דמיון ורגשות שמשייכים את המעשה לדעת הפוגע וכאן נעוצה טעותו של הנפגע. אם יתחזק באמונה ימצא הרבה מנוחה לנפשו שתביא אותו לחיים בריאים בגוף ובנפש. שבת שלום!!

מומלצים