empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות ערב יום הכיפורים

הרב אליקים לבנון

מנהגי ערב יום הכיפורים (אכילה, נוסח התפילה, תוספות יוה"כ, כפרות) הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה

מומלצים