empty label

הרב צבי גולדפישר

שייכות ישראל לה'

הרב צבי גולדפישר

אנו מוצאים בפרשה את הפסוק "כי לא כל הארץ", הרמב"ן בשם הספרא דורש את הפסוק לשייכות עם ישראל לה' ודרך התגלות ה' דרכם. מכירת עבד עברי וסיבת המכירה.

מומלצים