empty label

הרב שחר אימבר

למה היה צריך לכפות את ההר כגיגית?

הרב שחר אימבר

הגמרא בשבת אומרת שהקב"ה כפה עליהם את ההר כגיגית. למה צריך לכפות? הרי הם אמרו נעשה ונשמע!? בשביל מי התורה נכפתה? שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים