empty label

הרב אליקים לבנון

דין המסתפק אם ברך ברכת המזון

הרב אליקים לבנון

מתי לא צריך לברך? ברכות התורה הם מדאורייתא? מהם הכמויות המינימליות לברכות של הלחם? למה עונים אמן בבונה ירושלים? אשה חייבת בברכת המזון מדאורייתא? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קפ"ד.

מומלצים