empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת אחרי מות קדושים - היחס בין קיום מצוות לנטייתו של האדם

הרב מרדכי וולנוב

מצאנו שתי גישות בקיום מצוות: 1. המצוות הם שורש הטוב במציאות ומה שפעמים האדם אינו מבין את הטוב היוצא מהם אין זה אלא מפני קוצר ראייתו. 2. יתכן שיש דברים טובים במציאות שה' אסר עלינו רק כדי להבדיל אותנו מהעמים ולחזק את תחושת ההתבטלות. השפת אמת מבאר ששתי הגישות נכונות. אכן המצוות הם שורש הטוב במציאות ואין טוב במציאות יותר מההולך לאור המצוות אולם בתחילת הדרך מחמת קוצר הראייה עלינו לפעול מתוך "אל תאמר אפשי אלא אמור אפשי ומה לעשות שהבורא אסר עלי" . התורה אינה מתנגדת למציאות, להפך התורה היא גילוי המציאות בשיאה תפארתה. ככל שהאדם יהיה מחובר לאני העצמי כך התרחק מההבנה שהמצוות הם הטוב המוחלט וככל שהאדם יהיה מחובר לחובות כך יתקרב לבורא ויגלה גם את הטוב.

מומלצים