empty label

הרב אליקים לבנון

אפשר לאכול בליל הסדר מצה לא שמורה?

הרב אליקים לבנון

עם איזה קמח אפשר להכין מצות? ממתי צריך לשמור מחימוץ? איזה מצה בליל הסדר היא העיקרית וחובה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תנ"ג.

מומלצים