empty label

הרב צבי גולדפישר

לידת עמ''י ומשה רבנו

הרב צבי גולדפישר

ספר שמות בכלל ופרשת השבוע בפרט מתארת את לידת עמ"י, כאשר עד עכשיו במהלך ספר בראשית הכרנו את האבות ובני יעקב, בפרשתנו אנחנו רואים את הפיכת בני יעקב לעם. וכן הפרשה מלמדת אותנו על גדילתו וגדולתו של משה רבנו, שזוכה בפרשתנו להיות הגואל ומנהיג עמ"י מיציאת מצרים עד הכנסתו לארץ.

מומלצים