empty label

הרב צבי גולדפישר

ערבות יהודה לבנימין ומלכות יהודה ויוסף

הרב צבי גולדפישר

בפרשה אנו מוצאים כמה נושאים, בתחילה מתואר על ערבות יהודה לבנימין, בהלכה ניסו ללמוד מכך לגבי דין ערב. אך חוץ מזאת, ערבות יהודה נמשכת לאחר מכן במהלך הדורות, בחלוקת המקדש ובאחדות עמ"י. השיח בין יהודה ליוסף הוא שיח בין שני מלכים, כרגע זה שמולך הוא יוסף - ולעתיד לבוא "דוד עבדי מלכי עליהם". יוסף מכיר בכך שאירוע כמו שקרה לא ייתכן שתלוי רק באחים, אל הקב"ה הביא אותו. כן בעלילות עליהם ונגדם הוא בא ללמדם שהקב"ה הוא המגלגל את הכל. שנזכה בעז"ה שיתקיים בנו בקרוב "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות".

מומלצים