empty label

הרב צבי גולדפישר

התכנסות יעקב לבניית בית ישראל, גיד הנשה והיתר מעשה שמעון ולוי

הרב צבי גולדפישר

בפרשה מתואר איך יעקב מתכנס ובונה את ביתו ומשפחתו מתוך הבדלות שאר האנשים אשר רוצים להתקרב אליו, בשביל בניית בית ישראל בקדושה. מכת המלאך בגיד הנשה הוא רמז לזמנים בהם יגבור עשיו על ישראל ויצליח לפגוע בו ולכן האיסור לאוכלו. בהמשך הפרשה אנו מוצאים את דעת המפרשים בעניין היתר הריגת כל אנשי שכם, ומח' הרמב"ם והרמב"ן בגדר מצוות בני נח של 'דינים'.

מומלצים